Noutăți

Regulament de Organizare și Funcționare

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE ,, PAUL IORGOVICI” CARAȘ – SEVERIN

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.

Prezentul regulament stabilește principiile și normele de organizare și funcționare ale Bibliotecii Judeţene ,,Paul Iorgovici” Caraș – Severin, cu
sediul în municipiul Reșița, Str. Paul Iorgovici, nr.50.

Temei juridic : Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 189
din 2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale
de drept public și Regulementul cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice elaborat de Comisia Națională a Bibliotecilor.

Art.2.

Biblioteca Judeţeană “Paul Iorgovici” Caraș – Severin, parte integrantă a sistemului informaţional naţional, cu rol de importanţă strategică în
cadrul societăţii informaţiei, este bibliotecă publică cu personalitate juridică, cu profil enciclopedic şi slujeşte comunitatea judeţeană şi
locală, permiţând accesul nelimitat la colecţii, baze de date şi alte surse de informaţii.

Biblioteca are personalitate juridică, este înființată și se organizează în subordinea autorităților administrației publice județene, respectiv
Consiliului Județean Caraș-Severin, care are calitatea de ordonator principal de credite.

Biblioteca Judeţeană “Paul Iorgovici” Caraș – Severin nu poate fi desființată decât în cazul dispariţiei autorităţii care a înfiinţat-o şi a
preluării patrimoniului, în condiţiile legii, de către o altă bibliotecă publică de drept public.

Ca bibliotecă de drept public își desfășoară activitatea în baza prevederilor Constituției României, Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată
cu modificările și completările ulterioare și a hotărârilor Consiliului Județean Caraș-Severin și funcționează potrivit Regulamentului propriu de
organizare și funcționare, aprobat de Consiliului Județean Caraș-Severin.

Art.3.

(1) Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraș – Severin, instituţie publică culturală non-profit, funcţionează ca unitate bugetară sub
autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin, care-i asigură baza materială şi resursele financiare necesare, potrivit standardelor prevăzute de Legea
bibliotecilor (Legea nr.334/2002, Legea nr.593/2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 şi Legea nr. 334(r1) publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 11.02.2005).

(2) Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraș – Severin poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane
fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

(3) Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraș – Severin îndeplinind și funcția de bibliotecă publică pentru municipiul Reșița poate fi finanţată de către
Consiliul Local al Municipiului Reșița pentru programe culturale, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale (art.30, alin. 2 din Legea 334(r1)/2002).

Art.4.

(1) În Bibliotecă, consultarea colecţiilor şi a bazelor de date proprii este gratuită.

(2) Biblioteca poate oferi utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, în condițiile legii și cu avizul autorităților finanțatoare, servicii pe bază de
tarife stabilite prin Regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Art.5.

(1) Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraș – Severin coordonează și îndrumă metodologic bibliotecile publice din municipiile Reșița
și Caransebeș, orașele și comunele județului Caraș – Severin și contribuie la formarea profesională a adulților.

(2) Activitatea Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraș – Severin se structurează și se dimensionează raportat la populația și necesitățile comunității
județului Caraș – Severin.

Art.6.

Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, firmele indicatoare ale sediilor Bibliotecii vor conține denumirea completă a intituției și, după caz,
adresa și elementele de identificare ale acesteia.

CAPITOLUL II
ATRIBUŢII ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE

Art. 7.
Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraș – Severin, în calitatea de instituţie publică de cultură, îndeplineşte, corespunzător nivelului de organizare,
resurselor alocate şi cerinţelor comunităţii locale şi judeţene, următoarele ATRIBUŢII PRINCIPALE:

(1) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice de documente și organizează în
condițiile legii Depozitul legal local, la nivelul comunității județului Caraș – Severin;

(2) asigură servicii de împrumut documente la domiciliu și de consultare în sălile de lectură, de informație comunitară, documentare, lectură și educație
permanentă prin secții, filiale ori puncte de informare și împrumut fixe sau mobil;

(3) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului Caraș-Severin, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte,
programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare profesională; asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în
domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci, în concordanţă cu strategia
Comisiei Naţionale a Bibliotecilor şi Ministerului Culturii şi Cultelor;

(4) elaborează şi editează bibliografia locală curentă, materiale de îndrumare metodologică şi alte publicaţii, alcătuieşte baze de date şi organizează
centre de informare comunitară, conform metodologiei elaborate de Comisiei Naţionale a Bibliotecilor şi Ministerul Culturii şi Cultelor;

(5) organizează și desfășoară activități de formare profesională a adulților;

(6) elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din oraşele şi municipiile din judeţul respectiv, precum şi pentru organizarea de
filiale specializate pentru copii, tineri şi adulţi, cu respectarea normelor cadru elaborate de Comisia Naţională a Bibliotecilor şi a normelor
metodologice emise de Biblioteca Naţională a României.

Art. 8.
Pentru îndeplinirea acestor atribuţii şi competenţe, Biblioteca Judeţeană ,,Paul Iorgovici” Caraș – Severin desfăşoară următoarele ACTIVITĂŢI:

a) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor, prin achiziţii, transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate şi prin alte surse legale;

b) prelucrarea biblioteconomică a colecțiilor, conform normelor tehnice de specialitate;

c) informarea bibliografică şi documentară a utilizatorilor la cererea acestora sau potrivit domeniilor de interes şi temelor de cercetare stabilite la nivelul bibliotecii; elaborarea unor lucrări bibliografice şi documentare în care să fie valorificate colecţiile şi bazele
de date proprii;

d) operaţiuni de împrumut la domiciliul utilizatorilor, al documentelor destinate acestui scop, precum şi de informare şi lectură în sălile de lectură şi
de audiţii;

e) întocmirea statisticii privind activitatea bibliotecii;

f) efectuarea operaţiunilor de recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii
bibliotecilor;

g) asigurarea satisfacerii unor interese de studii şi informare prin practicarea, la cerere, a împrumutului interbibliotecar;

h) organizarea activităţilor de formare şi informare a utilizatorilor, prin cultivarea deprinderilor de muncă intelectuală, prin promovarea colecţiilor, a
serviciilor bibliotecii, precum şi prin realizarea unor acţiuni specifice de animaţie culturală şi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii,
dezbateri, întâlniri cu autorii, simpozioane etc., în scopul dezvoltării ofertei culturale locale;

i) organizarea acţiunilor de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare şi documentare ale utilizatorilor activi şi potenţiali, precum şi a altor
activităţi de marketing sau de promovare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă;

j) eliminarea periodică din colecţii a documentelor uzate fizic şi moral, după o perioadă de minim 6 luni de la achiziție;

k) întreprinde operațiuni de avizare a restanțierilor, de recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în
condițiile legii;

l) întocmirea unor rapoarte periodice de evaluare a activității;

m) organizarea de operațiuni de inventariere (verificare) a documentelor aflate în colecțiile în colecțiile bibliotecii la secții și filiale, conform
condițiilor stipulate în Legea bibliotecilor nr. 334/2002.

n) iniţierea unor proiecte, programe şi forme de cooperare bibliotecară pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, formarea continuă a personalului şi
atragerea unor surse de finanţare;

o) efectuarea activităţilor de igienizare a spaţiilor de bibliotecă şi de asigurare a condiţiilor microclimatice de conservare a colecţiilor, precum şi a
condiţiilor de protecţie şi pază a întregului patrimoniu;

p) executarea de lucrări de legătorie şi recondiţionare a documentelor de bibliotecă în atelierul propriu;

r) poate organiza filiale în comunităţile româneşti de peste hotare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, prin transferuri de documente din
colecţiile proprii sau prin achiziţii anume realizate din surse bugetare, cu aprobarea autorităţii finanţatoare, precum şi din sponsorizări şi donaţii de
la persoane fizice şi juridice;

Art. 9.
Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraș – Severin poate încheia și protocoale de colaborare cu instituţii culturale din ţară şi străinătate şi se poate
asocia cu alte biblioteci judeţene sau cu alte instituţii culturale în scopul înfiinţării de fundaţii, asociaţii, consorţii pentru sprijinirea materială a
unor activităţi şi proiecte de dezvoltare a bibliotecii, de participare a personalului și a unor grupuri țintă la programe de perfecţionare şi specializare
în diferite domenii.

CAPITOLUL III
COLECȚIILE BIBLIOTECII

A. Structura colecțiilor Bibliotecii Județene

Art. 10.
Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Reșița sunt formate din următoarele categorii de documente: cărţi, publicații seriale, documente
cartografice, documente de muzică tipărită, documente audiovizuale, documente grafice, documente electronice, documente fotografice, alte documente
noncarte de colecții speciale, istoricește constituite în colecții și/sau provenite din donații.

Art. 11

(1) În funcție de vechime, raritate, unicitate, proveniență și valoare culturală colecțiile Bibliotecii Județene au statut de:

a) bunuri culturale comune care au regim de obiecte de inventar și nu sunt mijloace fixe;

b) bunuri culturale de patrimoniu care sunt mijloace fixe și sunt constituite în colecții speciale sau în regim de depozit legal și sunt evidențiate și
gestionate în conformitate cu prevederile legale.

c) documentele aflate în colecțiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale care
fac parte din patrimoniul cultural național mobil, nu sunt mijloace fixe și sunt evidențiate, gestionate și inventariate în condițiile legii.

(2) În funcție de accesul utilizatorilor la tipul de documente, organizarea colecțiilor și circulația documentelor, colecțiile de documente cu statut de
bunuri culturale comune se structurează astfel:

a) colecții destinate consultării pe loc, în regim de săli de lectură, de informare și documentare;

b) colecții destinate împrumutului la domiciliu.

B. Constituirea, evidența și creșterea colecțiilor

Art. 12

(1) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraș – Severin se constituie şi se dezvoltă prin achiziţionarea de documente specifice, din producţia
editorială curentă, cărţi vechi, publicaţii indiferent de valoarea lor şi de suportul pe care au fost înregistrate sau fixate, precum şi prin transfer,
schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii, legate şi sponsorizări, cu respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice,
a transparenţei şi a tratamentului egal, în condiţiile legii.

(2) Creşterea anuală a colecţiilor Bibliotecii trebuie să fie de minimum 50 de documente specifice la 1000 locuitori;

(3) Colecţia Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraș – Severin trebuie să asigure cel puţin 1 document specific pe cap de locuitor;

Art. 13.

(1) Evidenţa documentelor de bibliotecă se efectuează în regim automatizat, utilizând sistemul Integrat de bibliotecă eBibliophil, astfel :

a) evidenţa globală – pe Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se înregistrează fiecare stoc de publicaţii sau alte categorii de documente
intrate sau ieşite;

b) evidenţa individuală – pe Registrul de Inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit, în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă.

(2) Evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale, până la constituirea lor în unităţi de evidenţă, se efectuează în sistem tradiţional, pe fişe tipizate.

Art. 14.

Intrarea sau ieșirea documentelor din evidențele Bibliotecii Județene se face numai pe baza unui act însoțitor: factură și specificație, proces-verbal de
donație, chitanță/notă de comandă pentru abonamente, act de transfer, proces-verbal de casare, act de imputație, chitanță de achitare etc.

Art. 15.

Pentru documentele primite de bibliotecă fără act însoțitor de proveniență este obligatorie întocmirea unui proces-verbal de intrare, cu borderou în anexă.

Art.16.

Recepția cantitativ-valorică a documentelor intrate în bibliotecă se face, indiferent de proveniență, în 48 de ore de la data intrării. În caz de exemplare
lipsă, plusuri, deteriorări, alte neconcordanțe cu actele însoțitoare, se întocmește un proces – verbal care se înaintează împreună cu documentele în
cauză.

Art. 17.

În cazul publicațiilor seriale, pentru care biblioteca a făcut abonamente și care nu au fost onorate Bibliotecii Județene, se înaintează sesizare scrisă
agentului economic, prin care s-au făcut abonamentele, în caz de nerezolvare amiabilă, se va intenta proces pentru recuperarea daunelor.

Art. 18.

(1) Unitatea de evidență a colecțiilor de documente din categoria publicații este volumul de bibliotecă prin care se înțelege fiecare exemplar de
publicație carte, indiferent de numărul de pagini sau publicație serială, cu minimum 48 de pagini ce primește un număr de inventar.

(2) Publicațiile seriale, îndeosebi cotidienele, se constituie în volume de bibliotecă, prin legarea mai multor numere la un loc, de regulă lunar,
trimestrial, semestrial sau anual.

(3) Unitatea de evidență a documentelor din categoria non-publicații înregistrate pe suport magnetic ori de altă natură, este constituită de
unitatea-suport: disc, bandă magnetică, CD, casetă etc.

Art. 19.

Evidența documentelor de bibliotecă se realizează în sistem automatizat, cu respectarea tuturor elementelor de structură și identificare prevăzute de
Registrul de Mișcare a Fondurilor (RMF), Registrul Inventar (RI) și Procesul verbal de predare – primire.

Art. 20.

Toate documentele intrate în patrimoniul Bibliotecii Județene se marchează cu ștampila acesteia care se aplică: pe verso paginii de titlu, ultima pagină
imprimată, la sfârșitul textului, precum și pe anexele cu hărți, scheme, tabele, ilustrații și reproduceri detașabile. Numărul unic de inventar al fiecărui
document de bibliotecă se înscrie în vecinătatea ștampilei.

C. Clasificarea și catalogarea documentelor

Art. 21.

În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informațiile conținute de documentele Bibliotecii Județene prelucrarea curentă și retrospectivă se
realizează prin operațiuni specifice de clasificare, catalogare și indexare în regim automatizat.

Art. 22.
Fiecare stoc de documente supus prelucrării trebuie pus la dispoziția utilizatorilor în aprox. 30 de zile lucrătoare de la intrarea acestuia în bibliotecă.

Art. 23.

Biblioteca Județeană constituie catalogul electronic care cumulează funcțiile cataloagelor tradiționale: alfabetic, sistematic, pe subiecte, catalogul
presei, al documentelor audio-vizuale și catalogul local.

Art. 24.

Se mențin în sistem tradițional catalogul de serviciu și cataloagele-inventar cu regim de uz intern.

D. Organizarea și gestionarea colecțiilor

Art. 25.

(1) Colecțiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate împrumutului la domiciliu se păstrează în secțiile bibliotecii, filiale sau
puncte de împrumut, fiind ordonate sistematic – alfabetic. Aprox. 70% din colecții se comunică în sistem de acces liber la raft.

(2) Colecțiile de documente cu statut de bunuri culturale comune și destinate în exclusivitate consultării în săli de lectură se păstrează în încăperi
speciale și sunt de asemenea ordonate sistematic – alfabetic.

(3) Colecțiile de documente cu statut de bunuri culturale de patrimoniu sunt constituite și conservate în colecții speciale și în depozit legal local și
sunt păstrate în depozite speciale.

Art. 26.

Bibliotecarii din gestiunile în care este permis accesul liber al utilizatorilor la documente beneficiază, în condiţiile Legii nr. 334/2002 republicată, de
un coeficient anual de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori
unor pagube provocate din riscul minimal al serviciului.

Art. 27.

În cazuri de forță majoră, incendii, calamități naturale, alte situații care nu implică răspunderea personală, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din
evidență a documentelor distruse.

Art. 28.

(1) Documentele din categoria bunurilor culturale comune uzate fizic sau moral, pot fi eliminate din colecția Bibliotecii Județene în condițiile legii, la
minimum 6 luni de la achiziție după verificarea stării documentelor de către comisia internă de avizare a propunerilor de casare.

(2) Publicațiile seriale din categoria documentelor bunuri culturale comune se pot elimina din colecțiile bibliotecii după minimum 2 ani de la achiziție
dacă nu mai servesc intereselor de informare ale utilizatorilor.

Art. 29.

(1) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraș – Severin se inventariază la intervalele prevăzute de Legea nr. 334/2002 republicată, de către o
comisie numită prin dispoziţie scrisă a conducerii.

(2) Verificarea integrală a fondului de documente din Biblioteca Județeană se realizează și prin inventare de predare – primire în condițiile schimbării
membrilor echipei gestionare.

(3) În condițiile în care schimbările de personal gestionar sunt parțiale, pentru a evita închiderea bibliotecii sau a unor compartimente ale acesteia, se
poate realiza și integrarea în gestiune, cu consultarea părților și stabilirea perioadelor pentru care se calculează răspunderile gestionare ale fiecărui
bibliotecar.

Art. 30.

(1) Documentele bunuri culturale comune, lipsă din gestiune se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea
valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori față de
prețul astfel calculat.

(2) Documentele bunuri culturale de patrimoniu, lipsă din gestiune se recuperează cu prioritate fizic, iar dacă acest lucru nu este posibil se recuperează
valoric, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL IV
PERSONALUL BIBLIOTECII JUDEȚENE ,,PAUL IORGOVICI” CARAȘ – SEVERIN

Art. 31.

(1) În conformitate cu Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a
bibliotecilor publice, personalul Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraș – Severin se compune din:

personal de specialitate;

b) personal administrativ;

c) personal de întreţinere.

(2) În categoria personalului de specialitate se includ: bibliotecari, bibliografi, documentariști, restauratori, ingineri de sistem ( analiști
programatori), informaticieni, operatori, analiști, cercetători, metodiști, custozi, mânuitori carte, depozitari și alte funcții de profil.

Tipologia personalului de specialitate la Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș – Severin se va selecta în funcție de secțiile și serviciile care
funcționează, numărul de posturi trebuind să asigure atât desfășurarea normală a serviciilor, cât și operațiunile tehnice de suport, în mod optim.

(3) Criteriile de normare a personalului Bibliotecii Județene sunt cele prevăzute în ANEXA la Legea Bibliotecilor nr. 334/2002 (cu modificările și
completările ulterioare).

(4) Personalul din biblioteci care lucrează în depozite de carte, periodice şi manuscrise, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul
cultural naţional mobil, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii, servicii de prelucrare, servicii de achiziţii, servicii de împrumut la
domiciliu, săli de lectură, ori în spitale, aziluri de bătrâni şi în orfelinate, ateliere de legătorie şi tipografie, se consideră că îşi desfăşoară
activitatea în condiţii vătămătoare de muncă. Întreaga bibliotecă este un depozit în tranzit.

Art. 32.

Angajarea personalului Bibliotecii se realizează prin concurs sau examen, după caz, organizat de conducerea Bibliotecii, potrivit legii;

Art. 33.

Atribuţiile şi competenţele personalului Bibliotecii se stabilesc prin fișa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate și
sarcinilor de serviciu elaborate de către manager pe baza Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecii.

Art. 34.

Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie personalului din Bibliotecă se realizează în conformitate cu prevederile legale.

Art. 35.

Formarea profesională continuă a personalului de specialitate, precum şi a personalului administrativ se asigură de conducerea Bibliotecii şi Consiliul
Judeţean Caraș-Severin care au obligaţia să aloce, în acest scop, minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget.

CAPITOLUL V
CONDUCEREA BIBLIOTECII JUDEȚENE ,,PAUL IORGOVICI” CARAȘ – SEVERIN

Art. 36.

(1) Conducerea Bibiotecii este asigurată de către manager, care este ordonator terțiar de credite și reprezintă
instituția în relațiile cu persoane fizice sau juridice.

(2) Managerul bibliotecii asigură conducerea curentă a unității, duce la îndeplinire programele anuale și proiectele
culturale pe termen mediu și lung elaborate de Consiliul de Administrație și aprobate de Consiliul Județean Caraș – Severin, precum și alte servicii
prevăzute de reglementările în vigoare, în care scop :

a)organizează, conduce, controlează și răspunde de întreaga activitate a bibliotecii;

b)stabilește sarcinile șefului Biroului Financiar – Contabil, Administrativ și Resurse Umane și ale coordonatorilor compartimentelor bibliotecii;

c)ia măsuri pentru realizarea indicatorilor de performanță;

d)dispune de folosirea personalului bibliotecii potrivit nevoilor muncii și îndeplinirii planului de activitate al unității;

e)elaborează și propune spre aprobare Consiliului Județean Caraș-Severin proiectul de buget al instituției;

f)decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor
legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;

g)stabilește, cu aprobarea Consiliului de Administrație orarul de funcționare a bibliotecii;

h)ia măsuri pentru realizarea tuturor indicatorilor privind creșterea calitativă în toate compartimentele, pentru creșterea eficienței activității, crearea
condițiilor corespunzătoare de muncă pentru întregul personal;

i)stabilește atribuțiile de control ierarhic operativ curent, condițiile de exercitare a acestuia și răspunderile ce revin fiecăruia în funcția sa;

j)controlează și analizează periodic activitatea compartimentelor de muncă ale bibliotecii și hotărăște ce măsuri se impun pentru îmbunătățirea muncii;

k)selectează, angajează, promovează, premiază, sancţionează şi concediază personalul salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale;

l)dispune, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale
acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun;

m)reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;

n)încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management;

o)prezintă Consiliului Județean Caraș-Severin, situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor propuse prin proiecte şi
programe;

p)ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra incendiilor în instituţie;

r)stabilește măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii.

(3) In exercitarea atribuţiilor si sarcinilor sale, managerul emite decizii, note interne, note de serviciu, acte de delegare de atribuții și competențe,
alte documente.

(4) Șeful biroului Financiar – Contabil, Administrativ și Resurse Umane are, în

principal, următoarele atribuții și responsabilități:

a)coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a Biroului Financiar-Contabil, Administrativ și Resurse umane, la nivelul
bibliotecii;

b)angajează instituţia, prin semnătura, alături de ordonatorul de credite în operațiunile patrimoniale;

c)contribuie la fundamentarea proiectelor de buget, având în vedere cheltuielile posibile pentru funcționarea și dezvoltarea bibliotecii;

d)avizează angajarea cheltuielilor materiale și financiare ale instituției, în conformitate cu prevederile bugetului anual aprobat de ordonatorul principal
de credite;

e)asigură efectuarea la termen și în cuantumul stabilit a plății drepturilor salariale și a vărsămintelor curente la bugetul de stat;

f)organizează și exercită controlul financiar preventiv și de gestiune asupra gospodăririi mijloacelor materiale și bănești ale instituției;

g)asigură îndeplinirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare, a bilanțurilor anuale și trimestriale, precum și a
situațiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari;

h)urmărește realizarea execuției bugetare, în limita bugetului aprobat;

i)în afara acestor atribuții, mai îndeplinește orice alte sarcini și atribuții prevăzute în dispozițiile legale, ordine și dispoziții ale managerului și
ale organului ierarhic superior, cu referire la funcția respectivă.

(5) În absența managerului, șeful Biroului Financiar – Contabil, Administrativ și

Resurse Umane este înlocuitorul acestuia pentru problemele unității legate de angajarea cheltuielilor, iar în colaborare cu coordonatorii compartimentelor
pentru restul problemelor profesionale.

Art. 38.

Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a mangerului se realizează, în condiţiile legii, de către Consiliul Judeţean Caraș-Severin.

Art. 39.

(1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraș – Severin funcţionează un Consiliu de Administrație, cu rol consultativ, numit
prin Hotărârea Consiliului Județean.

(2) Consiliul de Administrație este condus de către manager, în calitate de președinte şi este format din 5 membri, astfel: manager, șef Birou Financiar –
Contabil – Adminsitrativ și Resurse Umane, coordonator compartiment Relații cu publicul și comunicarea colecțiilor, bibliotecar metodist, şi un
reprezentant al Consiliului Judeţean Caraș-Severin, desemnat de acesta. La ședințele Consiliul de Administrație participă, cu statut de invitat, și
reprezentantul sindicatului;

(3) Conform art. 54, al.2 din Legea 334/2002 republicată, membrii Consiliului de Administrație se desemnează prin decizie a managerului, respectiv
Consiliului Judeţean Caraș-Severin avizează și numește reprezentantul său în acest organism, conform legii;

(4) Funcţia de preşedinte al Consiliul de Administrație este îndeplinită de manager, care prezidează şedinţele; în lipsa sa, managerul poate delega o altă
persoană dintre membrii acestuia, care poate prezida şedinţa/şedinţele;

(5) Secretarul Consiliului de Administrație este ales din rândul membrilor – prin decizia emisă de manager – și răspunde de consemnarea exactă a opiniilor
formulate în cadrul ședinței, a propunerilor adoptate și a numărului de voturi în urma căruia acestea au fost adoptate;

Art. 40.

(1) Consiliul de Administrație se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la propunerea managerului.

(2) În funcţie de conţinutul problemelor supuse dezbaterii, la şedinţele Consiliul Administrație pot fi invitaţi şi alţi salariaţi, implicaţi în
activităţile respective, cu statut de invitaţi.

Art. 41.

(1)
Consiliul de Administraţie își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor.

(2) Propunerile sunt adoptate prin vot deschis, cu majoritate simplă și sunt consemnate în registrul de procese verbale.

Art. 41.

Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:

dă aviz consultativ asupra:

Organigramei şi statului de funcţii;

Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii;

Regulamentului intern;

Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor pentru public;

Raportului de autoevaluare a activităţii bibliotecii;

Proiectului Programului de activitate anual al bibliotecii;

Altor activităţi şi proiecte care apar în timpul anului.

dezbate bugetul anual de venituri și cheltuieli, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;

pune rezoluție asupra proiectului Statului de funcții;

analizează periodic modul de derulare al activității curente, propunând măsuri în consecință;

analizează și pune rezoluție diverselor contestații ale angajaților;

ia în discuție probleme de indisciplină și abateri profesionale.

CAPITOLUL VI
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 42
.

(1) Structura organizatorică și organizarea funcțională a bibliotecii se stabilesc, potrivit cerințelor rezultate din contractul de management, de către
manager, prin organigramă și prin actualul regulament care se aprobă de către Consiliul Județean Caraș-Severin.

(2) Structura organizatorică a bibliotecii este următoarea:

A. COMPARTIMENTUL DEZVOLTAREA ȘI COMPLETAREA COLECȚIILOR

B. COMPARTIMENTUL METODIC, FORMARE PROFESIONALĂ, INFORMARE DOCUMENTARE

C. COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI COMUNICAREA COLECȚIILOR

D. BIROUL FINANCIAR – CONTABIL, ADMINISTRATIV ȘI RESURSE UMANE

Compartimentul dezvoltarea și completarea colecțiilor
are următoarele atribuții și responsabilități:

1.completează curent şi retrospectiv colecţiile şi selectează din producţia editorială cele mai valoroase lucrări potrivit cu profilul enciclopedic al
bibliotecii, reprezentative pentru dimensiunile şi structura socio-profesională a populaţiei municipiului şi judeţului, actualitatea documentelor, valoarea
lor informativă şi cerinţele utilizatorilor;

2.dezvoltarea colecţiilor are în vedere completarea permanentă a fondului de documente indiferent de suport prin : cumpărare, donaţii, schimb
interbibliotecar, depozit legal etc.;

3.orientarea politicii de achiziţie în raport cu schimbarea cerinţelor de informare ale utilizatorilor potenţiali şi reali;

4.verificarea rmf-urilor, a Registrului Inventar și a dosarului cu acte de predare-primire, la secțiile de pe raza municipiului și la bibliotecile din
județ;

5.dispecerizarea publicațiilor la filialele, secțiile și depozitele de pe raza municipiului Reșița;

6.răspunde de casarea și scăderea scriptică a publicațiilor;

7.menține și dezvoltă, în sistem tradițional Catalogul alfabetic de serviciu;

8.prelucrarea în sistem tradiţional şi automatizat a tuturor categoriilor de documente indiferent de suport, efectuând operaţiuni de catalogare,
clasificare, cotare şi înregistrare în evidenţele bibliotecii;

9.prelucrarea operativă și profesionistă a publicațiilor primite prin Ministerul Culturii, din donații și achiziții;

10.realizează în sistem tradiţional şi automatizat operaţiunile de eliminare din colecţiile bibliotecii a unor documente din categoria bunurilor culturale
comune (uzate fizic sau moral), precum şi cele de transfer ;

11.dezvoltă în sistem informatizat catalogul electronic al documentelor existente în colecţiile bibliotecii, care cumulează funcţiile cataloagelor
tradiţionale îngheţate după anul 2000;

12.participă la verificarea colecțiilor de documente din bibliotecă prin inventarieri;

13.la cererea managerului bibliotecii, participă la instruirea bibliotecarilor din județ și la organizarea fondurilor și a cataloagelor la bibliotecile
orășenești și comunale;

14.colaborează cu toate secțiile și birourile bibliotecii județene;

15.îndeplinește și alte atribuții prevăzute în legi și acte normative sau încredințate de conducerea bibliotecii;

16.respectă Regulamentul intern al bibliotecii.

B.Compartiment metodic, formare profesională, informare – documentare are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

1.împreună cu managerul, coordonează și îndrumă metodologic, în județul Caraș-Severin, bibliotecile municipale, orășenești și comunale;

2.asigură asistenţă metodologică la bibliotecile comunale şi orăşeneşti;

3.întocmeşte materiale informative pe diferite teme biblioteconomice și organizează consfătuirea bibliotecarilor din judeţ;

4.ține la zi documentele de evidență statistică a tuturor bibliotecilor din județul Caraș-Severin, în conformitate cu normele în vigoare și le înaintează
în termenul solicitat instituțiilor abilitate;

5.repartizează bibliotecilor publice documente de bibliotecă primite prin donaţii, organizează activităţi de animaţie culturală în colaborare cu
bibliotecarii din judeţ;

6.participă la organizarea concursurilor pentru angajarea personalului din bibliotecile municipale, orășenești și comunale;

7.asigură informarea bibliotecarilor din județul Caraș – Severin cu privire la programele de formare și perfecționare profesională organizate la nivel
național;

8.sprijină acțiunile de completare și dezvoltare a colecțiilor bibliotecilor publice din județul Caraș-Severin;

9.propune soluții pentru optimizarea activității bibliotecilor publice din județ;

 1. promovează imaginea bibliotecii printr-o bună colaborare cu mass-media;
 2. efectuează studii, cercetări, analize privind activitatea bibliotecilor publice, sociologia lecturii și a cărții;
 3. întreține o comunicare permanentă cu utilizatorii în vederea adecvării și ameliorării continue a serviciilor la nevoile utilizatorilor;

13.inițiază și întreprinde, după aprobare, măsuri promoționale de atragere a noi grupuri de utilizatori la bibliotecă;

14.organizează în colaborare cu toate compartimentele bibliotecii vizite și tururi de bibliotecă;

 1. coordonează și organizează activitatea de ,,Informații utilizatori” în colaborare cu toate compartimentele bibliotecii;
 2. editează instrumente de informare cu caracter referențial – Aniversări culturale – și elaborează publicații secundare de informare documentară :
  bibliografii, ghiduri documentare, bio – bibliografii;

17.inițiază și realizează proiecte culturale și programe de educație permanentă pentru publicul de toate vârstele;

18.urmărește oferta externă de proiecte și programe;

19.îndeplinește și alte atribuții prevăzute în legi și acte normative sau încredințate de conducerea bibliotecii;

20.respectă Regulamentul intern al bibliotecii.

C.Compartiment Relații cu publicul și comunicarea colecțiilor are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

1.realizează înscrierea utilizatorilor în regim informatizat la toate secțiile și filialele bibliotecii;

2.organizează publicațiile preluate de la Compartimentul dezvoltarea și completarea colecțiilor, conform vârstei utilizatorilor, pe domenii de interes și
grupe tematice;

3.împrumută utilizatorilor publicații pentru studiu și lectură la domiciliu în conformitate cu Regulamentul serviciilor pentru public;

4.oferă informații de toate tipurile, referințe și bibliografii tematice la cerere;

5.efectuează rezervări de titlu și prelungirea termenului de împrumut direct, prin telefon;

6.se preocupă de educația utilizatorilor în vederea regăsirii informațiilor și orientării în sistemul de aranjare a publicațiilor la raft;

7.face recomandări de lectură și informează publicul cu privire la intrările noi în colecțiile bibliotecii;

8.se preocupă de recuperarea publicațiilor împrumutate sau a contravalorii celor nerestituite ori degradate, pe baza normelor stabilite de conducerea
bibliotecii, în conformitate cu legislația în vigoare;

9.realizează rapoarte statistice centralizate privind evidența utilizatorilor, împrumutul documentelor și utilizarea bibliotecii;

10.organizează expoziții de publicații și acțiuni specifice de comunicare și valorificare a colecțiilor;

11.inițiază și realizează proiecte culturale și programe de educație permanentă pentru publicul de toate vârstele;

12.dezvoltă și oferă servicii noi pentru toate categoriile de public;

13.studiază gradul de satisfacție a utilizatorilor față de colecțiile și serviciile bibliotecii, prin intermediul chestionarelor și a buletinelor de
sugestii și opinii;

14.se preocupă de menținerea unui fond activ de publicații la accesul liber, organizează în depozite de dublete publicațiile mai puțin solicitate, propune
conducerii bibliotecii eliminarea periodică din colecțiile uzuale a publicațiilor care nu au circulat în ultimii ani sau care prezintă un grad avansat de
uzură fizică sau morală;

15.asigură acces la internet şi asistenţă de specialitate în utilizarea calculatorului şi a navigării pe Internet;

16.împreună cu Compartimentul dezvoltarea și completarea colecțiilor se preocupă de completarea și dezvoltarea fondului de documente destinat împrumutului
la domiciliu sau consultării pe loc;

17.efectuează operațiuni de igienizare în depozitele de dublete și la rafturile cu acces liber, la toate secțiile și filialele, se preocupă de
recondiționarea și conservarea preventivă a publicațiilor gestionate;

18.îndeplinește și alte atribuții prevăzute în legi și acte normative sau încredințate de conducerea bibliotecii;

19.respectă Regulamentul intern al bibliotecii.

D. Biroul financiar-contabil, administativ și Resurse Umane are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

1.întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al instituției pe baza propunerilor compartimentelor bibliotecii, îl supune spre consultare Consiliului de
administrație și apoi spre aprobare Consiliului Județean, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2.urmărește încadrarea cheltuielilor efectuate în bugetul de cheltuieli aprobat, cu respectarea normelor legale în vigoare;

 1. întocmește lunar contul de execuție, îl aduce la cunoștință conducerii instituției și Consiliului Județean Caraș-Severin;

4.întocmește trimestrial bilanțul contabil pe care îl supune aprobării Consiliului de Adminstrație și îl depune la Consiliului Județean Caraș-Severin;

5.asigură conform prevederilor Legii 82/91, evidența contabilă la zi;

 1. exercită controlul financiar preventiv propriu, potrivit legilației în vigoare;
 2. efectuează inventarierea totală perioadică și inventarierea prin sondaj în baza programului anual aprobat de către conducerea instituției, atât a
  patrimoniului instituției cât și a fondului documentar și înregistrează rezultatele inventarierii;

8.întocmește Statul de funcții și organigrama, care se discută în Consiliul de Adminstrație și se supun aprobării Consiliului Județean Caraș-Severin;

9.asigură, în conformitate cu prevederile legii, gestionarea resurselor umane, acordarea drepturilor salariale ale angajaților;

10.întocmește lunar dările de seamă și rapoartele statistice prevăzute de lege privind salariile, investițiile, etc., și le depune, la termenele prevăzute,
organelor în drept;

11.asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, conform actelor normative în vigoare;

12.gestionează și administrează spațiile și bunurile materiale ale bibliotecii;

13.asigură buna funcționare a instalațiilor de iluminat și încălzit, curățenia în spațiile de lectură și depozitele bibliotecii;

14.coordonează activitatea de transport, asigurând eficientizarea acesteia și încadrarea în consumul normat;

15.coordonează activitatea atelierului de legătorie, asigură transportul cărților dispecerizate la secțiile de pe raza municipiului și la bibliotecile
orășenești și comunale din județ și aprovizionarea cu materiale.

16.întocmește programul anual al achizițiilor publice și urmărește realizarea lui;

17.asigură condițiile organizatorice pentru inventarierea patrimoniului existent, în condițiile prevăzute de lege;

18.asigură instruirea personalului și urmărește respectarea legislației privind paza contra incendiilor și a normelor de securitate și sănătate în muncă;

 1. ridică şi depune numerar, în baza foilor de vărsământ şi cec-urilor din conturile

deschise;

 1. depune la bancă documente spre decontare;
 2. ridică extrasele, verifică sumele decontate şi anexele justificative;
 3. ridică imprimate cec necesare decontării operaţiunilor bancare;
 4. efectuează plăţi şi încasări conform Decretului nr. 209/1976;
 5. asigură integritatea, securitatea numerarului existent în casierie;
 6. întocmeşte registru de casă având la bază documentele de încasări şi plăţi;
 7. depune la bănci borderourile pentru plăţile cu salariile;
 8. îndosariază şi arhivează documentele ce au făcut obiectul plăţilor activităţii.
 9. îndeplinește și alte atribuții prevăzute în legi și acte normative sau încredințate de conducerea bibliotecii;
 10. respectă Regulamentul intern al bibliotecii.

CAPITOLUL VI
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

Art. 43.

Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiilor şi serviciile Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraș – Severin se face în conformitate cu prezentul
regulament şi cu prevederile referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

Art. 44
.

Biblioteca întocmeşte şi aduce la cunoştinţa utilizatorilor un REGULAMENT (ANEXA 1 și 2) destinat relaţiilor cu aceştia, prin care comunică:

a) serviciile oferite;

b) condiţiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă;

c) condiţiile în care se asigură accesul la colecţiile bibliotecii, precum şi la serviciile de bibliotecă;

d) obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii şi ordinii în bibliotecă, precum şi faţă de documentele împrumutate pentru consultare pe loc sau
la domiciliu;

e) categoriile şi numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate la domiciliu, precum şi termenele de împrumut şi de prelungire;

f) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în regulamentul activităţii cu publicul;

g) alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor.

Art. 45.

(1) Relaţiile bibliotecii cu utilizatorii fac parte integrantă din regulamentul utilizatorilor care trebuie adus la cunoştinţa utilizatorilor în momentul
înscrierii lor la bibliotecă, precum şi prin orice altă formă de publicitate din interiorul instituţiei.

(2) La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitoare la persoană care sunt strict necesare, cu păstrarea confidenţialităţii
acestora.

(3) Pentru utilizatorii în vârstă de până la 14 ani, răspunderea morală şi materială revine reprezentanţilor legali (părinţi, tutori), semnatarii
contractelor de împrumut.

(4) Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi/sau de nereclamarea pierderii acestuia.

Art. 46.

Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile oferite Biblioteca întocmeşte cataloage, constituie şi gestionează baze de date,
elaborează bibliografii, sinteze, lucrări de informare documentară şi alte instrumente specifice, organizează secţii şi filiale, servicii de împrumut şi
consultare pe loc a documentelor din colecţiile proprii.

Art. 47.

(1) Nerestituirea la termen, precum și distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează în
conformitate cu prevederile legale.

(2) Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca surse extrabugetare, fiind folosite potrivit prevederilor
legale.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

Art. 48.

Biblioteca Judeţenă „Paul Iorgovici” Caraș – Severin dispune de autonomie administrativă şi profesională în raport cu Consiliul Judeţean Caraș-Severin,
constând în:

a)dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase;

b)elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile naţionale şi internaţionale;

c)încheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau instituţii culturale din ţară şi din străinătate;

d)participarea la reuniunile internaţionale de specialitate sau la consorţiile bibliotecare şi la asociaţiile internaţionale la care sunt membre, achitând
cotizaţiile şi taxele aferente.

Art. 49

Tarifele de expediere a documentelor de bibliotecă, destinate schimbului și împrumutului intern și internațional, beneficiază de o reducere de 50% în
condițiile legii.

Art. 50.

Ordonatorul principal de credite are obligația de a finanța activitatea Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraș – Severin potrivit standardelor de
funcţionare stabilite prin Legea 334/2002 republicată (Legea bibliotecilor) cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Regulamentul
cadru de organizare și funcționare al bibliotecilor publice, respectiv de a asigura:

Suprafața minimă a bibliotecii, care nu poate fi sub 0,015 mp pentru un locuitor, în localități cu o populație de peste 10.000 de locuitori,
conform art.62 lit.e;

O creștere anuală a colecțiilor bibliotecii de minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori, raportat la populația județului, conform
art.40(12);

Asigurarea a cel puțin un document specific pe cap de locuitor în colecțiile bibliotecii, conform art.40(13);

O rată de înnoire a colecțiilor de 10 ani.

Art. 51.

(1) Anual, conducerea bibliotecii întocmeşte raportul de evaluare a activităţii, care este prezentat Consiliului de Administrație şi Consiliului Judeţean
Caraș-Severin.

(2) Biblioteca întocmește și transmite situaţii statistice autorităților abilitate, potrivit prevederilor legale.

Art. 52.

(1) Schimbarea destinaţiei imobilelor în care funcţionează Biblioteca Judeţenă „Paul Iorgovici” Caraș – Severin se poate face numai în cazul asigurării
unor sedii care respectă standardele optime de funcţionare, conform Legii 334/2002 republicată.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autorităţile locale au obligaţia să asigure continuitatea neîntreruptă a activităţii bibliotecii.

Art. 53.

În baza prezentului regulament, Biblioteca Judeţeană “Paul Iorgovici” Caraș – Severin îşi întocmeşte Regulamentul de Ordine Interioară.

Art.54.

Activitatea Bibliotecii Judeţene se desfăşoară conform prezentului regulament, a prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, cu modificările
și completările ulterioare si a reglementărilor specifice în vigoare.

Art.55.

Toți salariații bibliotecii sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice prevederile prezentului regulament. În acest scop, Biroul financiar –
contabil, administrativ și resurse umane al bibliotecii va asigura transmiterea regulamentului tuturor compartimentelor din cadrul instituției.

Art. 56.

Neîndeplinirea de către salariați în condiții corespunzătoare și la termenele stabilite a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament se sancționează,
după caz, disciplinar, administrativ, material sau penal.

Art. 57.

Prezentul regulament va fi completat ori de câte ori apar modificări în prevederile legale în baza cărora a fost elaborat, inclusiv în cazul în care se
modifică organigrama.

Art. 58.
Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea lui de către Consiliul Județean Caraș-Severin și îl înlocuiește pe cel aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Caraș-Severin nr.231 din 19.12.2013.

MANAGER BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

,,PAUL IORGOVICI”

Clara Maria CONSTANTIN

Catalog Online
Banatul de munte la Centenarul Marii Uniri
ANBPR
Bibliotecile din judet
Donații și donatori
Link-uri utile